OTO HASAR DEĞER KAYBI Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: Formumuzda istenen bilgileri doldurmanız durumunda aşağıda belirtilen hususları onaylamış olduğunuz kabul edilecektir.

 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza

Hizmet sözleşmenizin kurulması ve devamı süresince, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Şirketimiz ile paylaştığınız ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerinizin işlenmesini ve bu amaçlarla iş/çözüm ortakları, tedarikçiler, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere ile paylaşılmasına, onay veriyorum.

Görsel ve İşitsel Verilerinizi İşlenmesi Hakkında Açık Rıza

 Şirket tanıtım ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılması amacıyla görüntü ve işitsel kayıt verilerinizin işlenmesine, onay veriyorum.

 Yurtdışına Veri Aktarımı Hakkında Açık Rıza

 Şirket’ in bilgi teknolojileri hizmetleri kullanması sırasında ve bu hizmetlerin sunucularının yurtdışında olması bakımından (ör: e-posta, yazılım, bulut bilişim, sosyal medya platformları, veri tabanı veya Zoom, Teams gibi meeting platformları ya da görüntü/ses kaydedilmesine yarayan platformlar/araçlarverilerimin yurtdışına aktarılmasına, onay veriyorum.

 Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt

Şirket’ in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile menfaatlerin sağlanması amaçlarıyla işlenebilmesine yönelik 6698 sayılı KVKK kapsamında üçüncü kişilerin verilerinin Şirket ile paylaşılmasına ilişkin olarak gerekli bilgilendirmenin yapıldığına ve gerekli ise açık rızalarının temin edildiğini taahhüt ederim.